Gdzie pracujemy - Ewangelia dla Romów w Polsce - Historia narodzin Jezusa po romsku

Podczas spotkania w sobotę 6 grudnia dokonaliśmy korekty historii o narodzeniu Jezusa przedstawionej w ewangelii Mateusza.  

 

Kade hin ophendo, sar pes urodzindzias o Jezus Chrystus

 

Mateusz, rozdział 1 

 18. O Jezus Chrystus urodzindzias pes kawka: Kana łeskri daj e Maria jaćlas mangli e Józefoskie, ta angłe koda sar pes zgiełe, okazindzias pes, kaj sas phari e Duchostar Świętonestar.

19. A o Józef, łakro rom, so sas ćaćipnaskro manusz, miślinłas pał koda kaj ła poćorał te muko, kaj te na khiero łakie ładź.

20. I kana pał koda miślinołas, akor sikadźas pes łeskie andro suno o aniołos Rajeskro i phendźas: „Józef, ćhawo Dawidoskro, ma dara tut te przyło a Maria,  awka sar peskra romnia, bo koda ćhaworo, so andre łate, hin e Duchostar Świętonestar.

21. A  joj urodzinła ćhas a tu deja łeskie po naw Jezus, waszkoda Jow zbawinła peskro ludos  łengre grzechendar.”

22. I koda saworo pes kierdźas, kaj te spełnino pes ław,  so o Raj  przependźas perdało prorokos:

23. „Kaj paćiwali ćhaj zadźała phari i urodzinła ćhas i wićinena pe łeste Emmanuel,” so pes przetowo: „Mrodo amenca.”

24. A kana o Józef dinias pes upre e sowibnastar, kierdźas kawka, sar łeskie pendźas o aniołos e Rajeskro i przylilas peskra romnia.

25. I na hałas łen nić, aż na urodzindzias e ćhas, so dinias łeskie po naw Jezus.

 

Rozdział 2

 1. O Jezus urodzindzias pes andro Betlejem Judzko, kana króloskie sas o Herod. Akor jawłe o godźawer mursza e Wschodostar kie Jerozolima i phućłe:
 2.  Kaj hin koda newo narodzimen królos żydowsko? Bo (kana samas) po Wschodos dikhlam łeskri ćercheń (gwiazda)  i jawlam te oddo łeskie pokłonos.
 3. Kana szundźas koda o królos Herod przedarandźilas a łeja cali Jerozolima.
 4. I skidlas saworen arcykapłanen i e siklarde manuszen,  i phućlas łendar kaj hin pes te narodzino o Chrystus (Mesjasz)?
 5.  A jon łeskie phende: Andro Betlejem Judzko, bo kawka hin napisimen perdało prorokos:
 6. I tu, Betlejem, phuw Judzko, nisoła na sał najcykneder maszkro angłune fori Judzka, bo tutar widźała władcas, so jawła  pasterziskie perdało miro ludos izraelsko.
 7. Akor o Herod wićhindźas poćiorał kołe godźawer manuszen, i dodźanlas pes łendar kana pes sikadźas e ćercheń (gwiazda).
 8. I bićadźas łen ko Betlejem i phendźas łengie: Dźan i łaćies dodźanen tumen pał koda ćhaworo. A kana łes rakhiena, ta jawen i phenen mangie kaj me tisz te dźaw i te oddaw łeskie pokłonos .
 9.  A jon wiszunde e królos i odgiełe. A koja ćercheń, so ła dikhłe po Wschodos, sikhawłas łengie o drom. A kana dogiela pe koda than kaj sas o ćhaworo, ta zalikierdźas pes.
 10. A kana dikhłe e ćercheń, fes pen radinenas.
 11.  Kana wgiełe andro khier i dikhłe e ćhawores a Mariacha, łeskra daha, ta upełe angłe łeste i oddine łeskie pokłonos. Palis putherde peskre barwalipena i podarinde łeskie: sownakaj,  kadźidłos i mirra.
 12. Ale andro suno łengie phendźas  o Mrodo kaj te na dźan ko Herod. Waszkoda giełe awre dromeja andre peskre seri.
 13. A kana jon odgiełe, akor o aniołos e Rajeskro sikadźas pes andro suno e Józefoskie i phendźas łeskie: „Uści i łe e ćhawores the łeskra da i ćhiw tut andro Egiptos. Jaćhuw kode kajci aż tukie phenawa (kaj te jawes pałe). Bo o Herod rodoła e ćhawores kaj łes te murdaro.
 14. Akor jow uśćilas raci, lilas e ćhawores the łeskra da, i  ćhide pen andro Egiptos.
 15. I sas kode aż na mulas o Herod, kaj pes te spełnino o ław,  so o Raj  przependźas perdało prorokos: Andało Egiptos wićindźom mire ćhas.
 16. A kana o Herod dikhlas kaj o godźawer manusza kierde łes po szaro, holisalilas fes i bićadźas peskre sugadźen kaj te murdaren saworen murszoren so hin  andro Betlejem the na dur khatro Betlejem, so na sas łengie buter sar duj bersz. I wikidlas murszoren andre koła bersza, bo dodźanlas pes, kaj o godźawer manusza dikhłe e ćercheń duj bersz ołeskie.
 17. Akor pes  spełnindźas o ław,  so o Mrodo  przephendźas perdało prorokos Jeremiasz:
 18. Andro foros Rama  sas szundo bare wałti i baro rowiben. E Rachela rowo pał peskre ćhawe i na do pes te pocieszyno, bo imar jon nane.
 19. A kana mulas o Herod, e Józefoskie  andro Egiptos  sikadźas pes andro suno o aniołos e Rajeskro i phendźas:
 20. „Uści i łe  e ćhawores the łeskra da i dźa  andre Izraelsko phuw, bo mułe koła, so kamenas te murdaro e ćhawores.”
 21. Akor jow uśćilas i lilas e ćhawores the łeskra da, i  jawlas pałe andre Izraelsko phuw.
 22. A kana szundźas kaj andre Judea króloskie hin o Archelaus, ćhawo e Herodoskro, darłas pes kode te dźał. Akor o aniołos e Rajeskro phendźas łeskie andro suno, kaj te dźał andre Galilea.
 23. A kana jawlas kode,  beszołas andro foros Nazaret, kaj pes te spełnino o ław,  so o Raj  przependźas perdało proroki, kaj Nazaretostar  jawła o Zbawicielis.
 24.