Gdzie pracujemy - Ewangelia dla Romów w Polsce - Historia zmartwychwstania Jezusa

Radinen tumen! – O Jezus jaćlas usztado meribnastar

Mateusz 28 – Radinen tumen! – O Jezus jaćlas usztado meribnastar

1. Pało sabatos, tosarła pierwszo dźiwes andro kurko, jawlas e Maria Magdalena i awer Maria, kaj te dikhoł o grobos.

2. I zasindźas zorałes te izdrał e phuw, waszkoda kaj zgielas o aniołos Mredewłeskro andało niebos i podgielas odćidźas o bar, i beślas pe łeste.

3. A o aniołos widićiołas sar błyskawica, a łeskri szata sas parni sar jiw.

4. A  o sugadźia, (koła so pilinenas o grobos), zaizdraliłe daratar angłe łeste i jaćłe awka sar mułe.

5. Akor o aniołos phendźas ko ćiaja: Na daran tumen! Dźanaw kaj roden e Jezus so łes ukrzyżynde.

6. Nane jow kadaj , bo jaćlas usztado meribnastar, kawka sar phendźas; jawen, dikhen o than kaj paślołas.

7. I dźan sik phenen łeskre uczniengie, kaj jaćlas usztado meribnastar, i akanak dźał angłe tumende kie Galilea, i kode łes dikhena. I koda  somas tumengie te pheno.

8. I odgiełe sik katro grobos  daracha i bara radościacha,  prastandźiłe te pheno łeskre uczniengie.

9. A o Jezus wigielas kaj pes łenca te dikho i przywitindźas pes łenca kajse ławeja: Radinen tumen! Akor jon podgiełe kie łeste i obchudłe łes e ćangiendar, i sthode łeskie pokłonos.

10. Akor phendzias kie łende o Jezus: Na daran tumen! Dźan i ophenen mire phrałengie, kaj te dźan kie Galilea, a kode man dikhena.

11. A kana jon dźanas, akor waresawe sugadźa jawłe andro foros i phende e arcykapłanengie pał saworo, so pes kierdźas.

12. Akor jon pes skidłe razem e phurederenca i sar pes dowakierde dine but łowe e sugadźen,

13. I phende: Phenen kaj  o uczni łeskre jawłe raći i ćorde łes, akor sar sowahas.

14.  A te dodźanoła pes pał koda o namiestnikos, ta amen łes   przekuninacha i tumen ochroninacha.

15. I o sugadźa liłe o łowe i kierde kawka sar  łengie  phende. I kawka rozgielas pes koda ław maszkro Żydy i dźanen pał kada dźi adadźiwes.

16. Akor deszu jekh uczni giełe andre Galilea po chedźos,  so o Jezus łengie sikadźas.

17. A sar łes dikhłe sthode łeskie pokłonos, a na sawore dopaćanas.

18. Akor o Jezus podgielas i phendźas łengie kajse ława: Jaćlas mangie dano wszelko władza andro niebos i pe phuw.

19. Dźan akor i kieren uczniengie sawore narody, bołen łen andro naw  Dadeskro,  Ćaskro i  Duchos Święto,

20. I siklaren łen kaj te pilinen saworo so łengie przykazindźom. A me som tumenca andro sawore dźiwesa aż pes skunćinła o swetos.