O nas - współpraca - Cele -Statut BSM

Zgodnie z przepisami, BSM jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej.
KRS Nr 0000113035, z dnia 30 maj 2005.

Czym jest BSM?
Fragmenty Statutu

Postanowienia Ogólne

Art.1

 1. Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją społeczną o charakterze świeckim, działającą zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej porządkiem prawnym, zrzeszającą wyznawców nauki Jezusa Chrystusa, którzy chcą realizować cele Stowarzyszenia przedstawione w Art. 7.

Art.2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
 3. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Ustroń.

Art.3

  Stowarzyszenie może powoływać oddziały na zasadach określonych w niniejszym statucie.

Art.4

  Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Art.5

  Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy członków oraz na pracy pracowników etatowych.

Art.6

  Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami z kraju i z zagranicy.


Cele Stowarzyszenia i środki działania

Art.7

Celem Stowarzyszenia jest zaangażowanie polskich chrześcijan do różnych form pracy misyjnej:

 1. Tłumaczenie Pisma Świętego oraz literatury chrześcijańskiej na języki grup etnicznych w różnych krajach świata,
 2. Praca alfabetyzacyjna nad językami, które nie mają jeszcze formy pisanej,
 3. Praca ewangelizacyjna w kraju i poza granicami kraju,
 4. Pomoc w rozwoju wspólnotom chrześcijańskim w różnych krajach świata
 5. Zakładanie nowych wspólnot chrześcijańskich w różnych krajach świata

Sposoby realizacji

Art. 8.

Cele określone w Art.7 Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Propagowanie tematu pracy misyjnej wśród polskich chrześcijan,
 2. Przedstawianie społeczeństwu polskiemu potrzeb misyjnych w różnych częściach świata,
 3. Wydawanie i rozpowszechnianie książek czasopism, broszur, filmów video oraz innych form przekazu o tematyce misyjnej i chrześcijańskiej;
 4. Organizowanie prelekcji, szkoleń oraz innych działań o charakterze ewangelizacyjno-misyjno-edukacyjnym,
 5. Rekrutację i kwalifikowanie kandydatów do pracy misyjnej,
 6. Pomoc kandydatom w zdobyciu kwalifikacji potrzebnych w pracy misyjnej,
 7. Organizowanie wsparcia modlitewnego i materialnego dla kandydatów do pracy misyjnej oraz dla misjonarzy,
 8. Zatrudnianie misjonarzy i wysyłanie ich do pracy misyjnej w różnych krajach świata,
 9. Współpracę z kościołami organizacjami misyjnymi z zagranicy,
 10. Współpracę z kościołami i organizacjami chrześcijańskim w Polsce,
 11. Zachęcanie chrześcijan z różnych denominacji do współpracy ewangelizacyjno-misyjnej;
 12. Współpracę z uniwersytetami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi wspierającymi prace alfabetyzacyjne w różnych krajach świata;
 13. Promowanie pracy ewangelizacyjnej wśród obcokrajowców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 14. Organizowanie pracy ewangelizacyjno-misyjnej wśród Polaków mieszkających poza granicami Polski.
 15. Opiekę duszpasterską nad członkami Stowarzyszenia.
 16. Propagowanie wartości chrześcijańskich w różnych dziedzinach życia osobistego i społecznego w kraju i zagranicą;