Zaangażuj się - Wsparcie finansowe

Obok wsparcia modlitewnego, każdy może wspierać misjonarzy i działania misyjne również finansowo. ( Jak to czynić? - zobacz: Wpłaty na BSM).
Misja to nasza wspólna sprawa, a Pan jednakowo wynagrodzi tego, który poszedł jak i tego, który go wspierał:

„Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka; a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.” (Mat 10:41-42).

Celem Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego jest oddawanie Bogu chwały poprzez działania na rzecz przełamywania barier oddzielających ludzi od Słowa Bożego oraz okazywanie pomocy ludziom w różnych potrzebach.
BSM jest organizacją charytatywną, niedochodową, realizującą swoje cele za pomocą środków uzyskanych ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i ofiar, dotacji i innych dochodów, w tym ze zbiórek publicznych i imprez.

Zachętą do wspierania działań misyjnych niech będzie słowo z 2 Listu do Koryntian:

9,6 A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie.
9,7 Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.
9,8 A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę,
9,9 jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki.
9,10 A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej;
9,11 a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu.
9,12 Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu.
9,13 Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi;
9,14 a modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was.
9,15 Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar jego.