Główne założenia

Wizja roku 2025

Poniżej zamieszczamy fragmenty „WIZJI roku 2025” przedstawiownej na Międzynarodowej Konferencji Misji Tłumaczy Biblii im. Wycliffe’a, która odbyła się w dniach 1-10 czerwca 1999 w Waxhaw, Północna Karolina, USA. WIZJA została opracowana przez Johna Wattersa, nowo wybranego Prezydenta SIL. W trakcie konferencji była ona poddana ocenie i konstruktywnej krytyce przez przedstawicieli wielu organizacji misyjnych, którymi byli między innymi: Ralph Winter – World Mission, Luis Bush – AD2000&Beyond Movement, Avery Willis – Southern Baptist International Mission Board, Mike Frisby – New Friontiers International, Dennis Mulder – Bible League, Paul Eshleman – Dyrektor Projektu „Film JEZUS”, David Atkison – Scripture Gift Mission, Dr. Fergus Macdonald – United Bible Society, Gene Habeker – American Bible Society, Gene Rubingh – International Bible Society i inni. Wiele elementów Wizji roku 2025 ma charakter uniwersalny i może być zastosowana w życiu indywidualnych osób jak i wspólnot czy organizacji chrześcijańskich.

WIZJA wzywa do nowego podejścia do wielu aspektów pracy misyjnej. Najlepiej oddają to słowa Gene Habekera, który powiedział: ” Jeśli zawsze będziecie robić to, co zawsze robiliście do tej pory, zawsze otrzymacie to, co macie. Ale, czy to jest to, czego chcecie?”

Warto też zwrócić uwagę na komentarz Dr Daniela Szabo z Węgier, dotyczący stosunku kościołów do pracy misyjnej w świecie: „Musimy dotrzeć do serc przywódców kościoła. Kościół nie wie, co się dzieje.”

Dokument ten nie ma charakteru legislacyjnego czy administracyjnego. Stanowi raczej wizję, którą każda organizacja członkowska może się posłużyć, aby sformułować własną wizję, której celem ma być określenie jak najbardziej efektywnego wkładu do realizacji wspólnego zadania, aby do roku 2025 rozpocząć tłumaczenie Słowa Bożego dla każdej grupy językowej, która go potrzebuje. WIZJA roku 2025 nie jest ślubowaniem przed Bogiem, że do tego czasu wykonamy zadanie ewangelizacji całego świata. Ma raczej zachęcić nas, byśmy byli osiągalni dla Boga i gotowi do służby tłumaczenia Słowa Bożego wyrażonej w WIZJI roku 2025, jeśli będzie to Jego pragnieniem.

Podstawowe założenia

Wyznajemy, że naszym najwyższym celem jest oddawanie czci Bogu i radowanie się ze społeczności z Nim przez całą wieczność –  aby w miarę, jak rozrasta się wspólnota wierzących, Jego imię ma było wychwalane wśród wszystkich narodów, aby była manifestowana Jego łaska i miłość w stosunku do wszystkich ludzi, aby wszyscy mogli ją zobaczyć, aby ludzie poznali i przyjęli Boży dar odkupienia w Jezusie Chrystusie, abyśmy byli przemieniani w naszych umysłach i kochali Boga całą swoją istotą.
Wyznajemy, że Bóg jest źródłem naszych możliwości, kompetencji i umiejętności: Wszystkie potrzebne nam środki pochodzą od Niego. Najlepsze, co możemy uczynić, to oddać do Jego dyspozycji wszystko, co otrzymujemy od Niego, aby Jego cele były realizowane.

Bóg jest źródłem naszej ufności: Wszelkie życie wraz ze wszystkimi tajemnicami znajduje się pod Jego kontrolą. Najlepsze co możemy uczynić, to we wszystkim zaufać Jemu i nigdy nie redukować życia do celów lub strategii.

Bóg jest źródłem naszego bezpieczeństwa: Ochrona przed niepewnościami życia pochodzi tylko od Niego. Najlepsze co możemy uczynić, to żyć wiarą podejmującą ryzyko związane ze służbą a nie bronić swojej wygody i samych siebie.

Bóg jest źródłem zadowolenia: Prawdziwe poczucie spełnionego życia pochodzi tylko od Boga w czasie, o którym On decyduje. Najlepsze co możemy uczynić, to czekać na Boga niż teraz dążyć do satysfakcji według własnych założeń. Staramy się o to, by wybierać to, co jest dobre a odrzucać to, co złe; oceniać i mierzyć nasze decyzje, działania i relacje w oparciu o biblijną rzeczywistość dotyczącą Wspólnoty Wierzących, Krzyża i Nowego Stworzenia.

Wspólnota wierzących:

Należymy do wspólnoty uczniów Jezusa, do Kościoła. Jesteśmy wysłani przez tę wspólnotę, w wielu miejscach współpracujemy z tą wspólnotą, przed nią i przed sobą nawzajem jesteśmy odpowiedzialni. Gdziekolwiek istnieje wspólnota wierzących, staramy się czynić to, co jest dobre dla niej oraz dla wszystkich ludzi dokoła. Podporządkowujemy się sobie nawzajem w miłości, odrzucając osobiste ambicje, w pokorze uważając innych za lepszych od siebie, działając dla ich korzyści, ciesząc się z tego, co dobre w ich sercach, jako czegoś, co zostało im dane przez Ducha Świętego.

Krzyż:

Staramy się naśladować Jezusa Chrystusa i demonstrować jego pełną poświęcenia miłość, oddając siebie samych wraz z naszymi ciałami do Bożej dyspozycji, nawet w obliczu duchowej czy ludzkiej opozycji. We wszelkich naszych relacjach wyrzekamy się używania siły i korzystania z naszych przywilejów jako metod wymuszania czy manilupacji, w celu zaspokojenia naszych celów lub pozyskania środków (emf.tł.).

Służba

Radujemy się z Bożego daru, że możemy być sługami dla słabych i biednych, szczególnie dla tych, którzy nie mają jeszcze dostępu do Słowa Bożego, służąc im z szacunkiem i uczciwością, chroniąc ich godność i honor. Staramy się o to, aby nasza służba dla innych była służbą dla całego człowieka.

Nowe Stworzenie:

Rozumiemy, że Boże działanie w świecie cechuje się zmianami, wzrostem i rozwojem, gdzie poddaje On stary świat swemu osądowi, powołując do istnienia Nowe Stworzenie i wprowadzając do swego królestwa ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Żyjemy według tej prawdy, że przez Jezusa Chrystusa Bóg pokonał grzech, śmierć i wszystkie siły złego sprzymierzone przeciwko Niemu. Wszystkie kultury podlegają Jego sądowi, dlatego wyposaża wszystkich swoich uczniów według Nowego Przymierza w dar Ducha Świętego, aby rozpoczęli proces transformacji istniejącego status quo, by stały się obszarami, gdzie poznawane są Jego światło i życie.

Kluczowa Ideologia

Odwołujemy się do podstawowej ideologii, która określa serce naszej rodziny organizacji. Ideologia ta obejmuje kluczowe wartości oraz kluczowe cele. Należy je odróżnić od naszej złożonej kultury, czyli od tego jak jesteśmy zorganizowani, aby realizować podstawową ideologię. (W ramach Misji Wycliffe’a pracują ludzie z ponad 50 krajów; uw.tł.)

Kluczowe wartości Misji Wycliffe’a oraz SIL obejmują:

Wiara w przemieniającą moc Słowa Bożego: Słowo Boże zmieniło nasze życie. Wierzymy, że może ono zmienić życie innych ludzi, mimo podziałów kulturowych, społecznych, politycznych, ekonomicznych, rasowych i edukacyjnych, dlatego pragniemy je promować poza wszelkie bariery podziałów. Przynosi ono światło, współczucie i łaskę.

Przekonanie, że Słowo Boże najlepiej dociera do człowieka w języku jego serca: Istniejące bariery kulturowe i lingwistyczne blokują skuteczne przekazywanie Słowa Bożego. Doladamy starań, aby przełamać te bariery. Zauważamy, że żaden język nie ma wrodzonej wyższości nad innymi. Bóg może przemawiać każdym językiem. Nasze oddanie się ludziom obejmuje służenie im w ich kontekstach kulturowych i lingwistycznych. Dążenie do tego, aby wszelka nasza służba była wykonana dobrze i fachowo: Pragniemy, aby poprzez dobrą jakościowo służbę, osiągnąć dobre jakościowo rezultaty. Nasza troska o jakość prowadzi do ciągłych przeglądów i oceny naszych celów i programów. Musimy jednak pamiętać, że „jakość” jest pojęciem względnym. Przekonanie, że w relacjach z ludźmi, wśród których pracujemy, mamy być partnerami w pozycji sług: Jeśli nasze kluczowe cele mają zostać zrealizowane i mają nastąpić oczekiwane rezultaty końcowe, nie możemy działać w izolacji. Musimy polegać na wielu różnych partnerach i podejmować działania wspólnie z nimi. Pragniemy być partnerami jako słudzy, zdolni do słuchania i wychodzenia naprzeciw potrzebom naszych partnerów. Bycie sługą oznacza chęć słuchania innych i rozpoczęcia współpracy w dziedzinach, które inni identyfikują jako wspólne z naszymi.

Przekonanie, że mamy innych uzdalniać do służby poprzez przekazywanie im wizji i środków do jej realizacji: Pragniemy przekazać wspólnotom lokalnym i narodowym programy dotyczące tłumaczenia Biblii i posługiwania się językami lokalnymi w różnych mediach. Chcemy, aby nasze wysiłki przyniosły długoterminowe skutki, nawet pod naszą nieobecność. Osiągnięcie tego wymaga ludzi we wspólnotach lokalnych czy narodowych, którzy będą dzielić naszą wizję oraz będą posiadać zdolności i środki do podtrzymania pracy na poziomie stosownym dla ich realiów.

Zaufanie do Boga, że czyni rzeczy, które są dla nas niemożliwe:

We wszystkim co czynimy polegamy na Bogu. Bez Niego nie możemy wykonać niczego, co ma wartość przed Nim. Pragniemy oddawać mu honor i chwałę, wierząc, iż jest w stanie wykonać przez nas działania i osiągnąć rezultaty, które z ludzkiego punktu widzenia wydają się niemożliwe. Dla Boga nic nie jest niemożliwe.

Nasze kluczowe cele mogą być sformułowane następująco: Naszym celem jest służenie wspólnotom językowym na całym świecie w taki sposób, aby wszystkie ludy w każdym pokoleniu miały dostęp do Słowa Bożego w języku, który najlepiej rozumieją, przez środki przekazu, które najlepiej temu służą, aby mogły czerpać korzyści z posługiwania się swoim językiem w celu zaspokojenia innych swoich potrzeb.

Przygotowanie serc i umysłów

Starając się odkryć Bożą wizję dla nas, musimy najpierw podporządkować się Bogu i pozwolić mu na zbadanie naszych serc i umysłów, w celu odkrycia tych myśli, postaw i relacji, które się Jemu nie podobają i nie przynoszą mu chwały. Musimy zadać sobie samym pytanie, co powinno być wyznane, za co powinniśmy żałować i pokutować, co mamy przebaczyć sobie nawzajem, zwracacając szczególną uwagę na rozłamy, nieporozumienia, niepokoje, strach i zarozumiałość.

Rozłamy: Bóg powołał nas do jedności przy zachowaniu naszej różnorodności, a nie do budowania murów, które oddzielają nas od siebie i podsycają podejrzenia i nieufność względem siebie nawzajem oraz naszych partnerów.

Jakie mury istnieją w naszych sercach i umysłach, które oddzielają nas od innych: mury pomiędzy nami a naszymi współbraćmi, pomiędzy poszczególnymi organizacjami (i kościołami, dop.tł.), pomiędzy nami a naszymi partnerami?

Niepokoje: Bóg powołuje nas do wiary, dziękczynienia i pokoju, które przekraczają ludzkie zrozumienie, a nie do chodzenia w oglądaniu, marudzeniu i narzekaniu na innych, czy też milczenia przed Bogiem odnośnie najgłębszych naszych trosk i pragnień serca.

Jakie niepewności życiowe są tak mocne, że jesteśmy kuszeni do chodzenia w oglądaniu, do marudzenia i narzekania, albo milczenia przed Bogiem?

Strach: Bóg wzywa nas do miłości, która usuwa strach, a nie do dążenia do ustawiania się w takiej pozycji, gdzie będziemy ochraniani przed niepowodzeniami i bólem.

Przed jakim niepowodzeniem czy bólem chcemy się ochronić, kiedy myślimy o przyszłości? Jakie obawy kontrolują naszymi sercami i umysłami?

Zarozumiałość: Bóg wzywa nas do pokorry wobec Siebie oraz w relacjach z ludźmi, a nie do pewności siebie, która mówi, że wiemy wszystko najlepiej i że wykonujemy wszystko lepiej niż nasi partnerzy na poziomie lokalnym, narodowym czy międzynarodowym.

W jakich dziedzinach uważamy się za samowystarczalnych albo lepszych od innych, pozwalając w ten sposób na to, aby zarozumiałość rządziła naszymi sercami i pozbawiała nas obfitości Bożego błogosławieństwa? Kogo nie chcemy zobaczyć jako lepszego od siebie, a nawet walczymy o to, aby go takim nie ujrzeć?

Rozdroża przed wejściem w XXI wiek: Co Bóg czyni, kiedy zbliżamy się do XXI wieku? Jakie dziedzictwo On chce, abyśmy pozostawili po sobie?

Jesteśmy na rozdrożach. Dotychczasowa droga zachowa status quo, podczas gdy nowa wzywa nas do nowego sposobu działania. Pierwsza doprowadzi nas do imponujących rezultatów, które będą robić wrażenie na innych. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia i środki, w przeciągu następnych 30 lub 40 lat, zanim staniemy się cieniami tych, kim jesteśmy obecnie, wraz z naszymi partnerami być może przetłumaczymy Nowy Testament na 1500 języków a całą Biblię na 200 języków. Być może ponad kolejnych 1000 wspólnot etnolingwistycznych zacznie czerpać korzyści z posługiwania się pisanymi formami swoich języków. Robi to wrażenie, nieprawdaż? Dwie sprawy pozostaną jednak nierozwiązane. Nasza spuścizna będzie obejmować głównie wyprodukowane materiały, natomiast brakować w niej będzie przeszkolonych ludzi, którzy dla następnego pokolenia staną się przywódcami na poziomie lokalnym czy narodowym. Po drugie, następne dwa lub trzy tsyiące wspólnot etnolingwistycznych nadal pozostanie bez dostępu do Słowa Bożego w języku, który najlepiej rozumieją, a ponadto nie będą czerpać korzyści z posługiwania się swoimi językami w nowy sposób. Tak więc status quo przyniesie imponujące rezultaty, ale czy będą one obejmować wszystko, co Bóg pragnie, abyśmy po sobie pozostawili w XXI wieku?
(Uwaga tłum.: W tradycyjnym podejściu, większość zadań i decyzji była podejmowana przez misjonarzy z zewnątrz. Przyśpieszało to realizację tłumaczenia, ale często uzależniało lokalne wspólnoty od organizacji misyjnych).

Wiele czynników przemawia za tym, abyśmy poszli nową drogą. Jeśli mamy rozmawiać o przyszłości, musimy zrozumieć, że w przeciągu ostatnich 50 lat świat podlegał gwałtownym zmianom, które prawdopodobnie będą kontynuowane. Czynniki te wymuszają pewne zmiany w naszej złożonej kulturze, jeśli mamy przetrwać jako organizacja wiodąca w tłumaczeniu Biblii na języki mniejszości etnicznych, zachowując swoje znaczenie, żywotność i entuzajzm.

Wizja roku 2025 wymienia między innymi takie czynniki jak:

Globalizacja KościołaNa przestrzeni ostatnich 25 lat. Stosunek liczby chrześcijan ewangelicznych ze świata zachodniego do liczby chrześcijan ewangelicznych ze świata niezachodniego zmienił się z 2:1 do 2:4 a nawet 2:6. Tak więc większość ewangelicznych chrześcijan żyje obecnie w świecie niezachodnim. Rekrutacja do pracy misyjnej wśród chrześcijan świata zachodniego nie jest wystarczająca, co może doprowadzić do spadku liczby członków misji a tym samym zmniejszyć tempo pracy tlumaczeniowej. Coraz większa liczba misjonarzy ze świata zachodniego, pracujących obecnie, będzie przechodzić w ciągu najbliższych 25 lat na emeryturę.(…) W ciągu najbliższych 25 lat kościół zachodni będzie prawdopodobnie nadal trzymał w swoim ręku większość środków ekonomicznych, podczas gdy kościół niezachodni będzie posiadał większość środków jeśli idzie o rekrutacje personelu.

Kościół niezachodni coraz bardziej ubiega się o to, aby być pełnym partnerem w służbie tłumaczenia Biblii oraz o to, aby wszelka pozostałość kolonialna została usunięta z mentalności misyjnej.

Obszary, gdzie pozostały główne potrzeby tłumaczeniow.

Trzy główne obszary koncentracji języków:
a) Wyspy Pacyfiku i Indonezji,
b) Azja, zwłaszcza Chiny i Indie,
c) narody centralnej Afryki, włącznie z Nigerią. W obszarach tych występuje wiele rejonów, które są wrogie wobec działań chrześcijańskich, niechętne obecności ludzi z Zachodu, albo trudno dostępne ze względu na wojny domowe.

Wzrost demograficzny stawiający w korzystnej sytuacji Azję i Afrykę. Dalsza eksplozja demograficzna w Afryce i Azji, gdzie 50 % ludności będzie poniżej 8 roku życia. Starzenie się populacji Europy i Japoni, stając się prawdopodobnie najstarszą na świecie. Obie Ameryki zachowają średnią wiekową obywateli w następnych dwóch dekadach, jednakże więcej młodzieży będzie poza populacją anglo-saksońską.
Wzrastające pragnienie partnerstwa. Pomiędzy organizacjami misyjnymi istnieje obecnie większe niż kiedykolwiek pragnienie współpracy i partnerstwa. Pomiędzy organizacjami rządowymi i pozarządowymi wzrasta zainteresowanie współpracy we zwalczaniu wspólnych wrogów, jak ignorancja, analfabetyzm, ubóstwo, słabe zdrowie.

Wzrost zainteresowania mniejszościami etnolingwistycznymi w świecie. W strategiach misyjnych od roku 1974 stale wzrasta świadomość konieczności docierania do mniejszości etnicznych. Wzrost świadomości w różnych kręgach, że lokalne języki i kultury są środkiem do porozumiewania się, edukacji oraz że stanowią rzeczywistość społeczną, które zasługują na swe prawa, status i uwagę.

Proces znaczących przemian językowych. Język angielski staje się głównym medium międzynarodowym. Wiele języków wymiera, zwłaszcza w obu Amerykach, Australii i południowej Afryce. Wielojęzykowość staje się rzeczywistością dla coraz większej części świata.

Rozwój programów na rzecz walki z analfabetyzmem: choć procentowo liczba osób umiejących czytac i pisać wzrasta, to jednak ogólna liczba analfabetów również zwiększa się ze wzgędu na wzrost populacji. (…..)

Wizja roku 2025

Wyznajemy, że naszym głównym celem jest to, aby każdy człowiek w każdym pokoleniu miał dostęp do Słowa Bożego w języku, który najlepiej rozumie i mógł czerpać korzyści z posługiwania się swoim językiem w celu zaspokojenia innych swoich potrzeb. Zdajemy sobie sprawę, że przy zachowaniu obecnego postępu, nasz cel może być osiągnięty około roku 2150, a biorąc pod uwagę obecne trendy dotyczące zaangażowania się do służby, data ta może być przesunięta w jeszcze dalszą przyszłość. (…)
Myśląc o przyszłości wyróżniamy następujące, nie podlegające dyskusji sprawy, istotne dla każdej wizji dotyczącej przyszłości:

Praca z partnerami:

Wyposażanie wierzących i grup językowych na całym świecie, w celu uzdalniania ich do samodzielności;
Pomnażanie siebie poprzez szkolenia, konsultacje i mentorowanie dążenie do tego, aby wszyscy ludzie mieli dostęp do Słowa Bożego w swoim języku o wiele wcześniej, niż to wynika z prognoz w oparciu o obecne tempo rozwoju.

Poczucie nagłości przekazywanie programów językowych pod opiekę przywództwa na poziomie lokalnym lub narodowym, aby nie groziło im przerwanie (choćby z powodu konieczności wyjazdu misjonarzy; uw.tł.). Biorąc pod uwagę powyższe, decydujemy się na wszelkie zmiany, konieczne do zaspokojenia śmiałego w/w celu, aby uczynić jak najlepszy użytek ze wspólnych środków w następnym pokoleniu, zadając sobie pytanie: „Co musimy zrobić, aby przed rokiem 2025, Biblia, Nowy Testament lub stosowne fragmenty Słowa Bożego były dostępne w każdym żywym języku świata, albo przynajmniej była rozpoczęta praca nad tłumaczeniem dla każdego z tych języków?” Wyzwanie przed nami jest takie, że mamy być dobrymi szafarzami obfitych zasobów, którymi ubłogosławił nas Bóg, aby w ciągu następnych 25 lat dokonać znaczących zmian w długoterminowej służbie tłumaczena Słowa Bożego.

Powyższe pytanie możemy wyrazić jako zwięzłe sformułowanie wizji w następujący sposób: We współpracy z partnerami na całym świecie, dążymy do tego, aby do roku 2025 został rozpoczęty program tłumaczenia Biblii dla każdego języka potrzebującego przekładu.

Dążąc do realizacji Wizji Roku 2025, pragniemy:

Ustanowić programy, które spowodują nieprzerwane działania na poziomie lokalnym i narodowym, aby wyposażyć wierzących przez dzielenie się wizją, szkolenia, mentorowanie i konsultacje w kościołach na całym świecie, do służby tłumaczenia Biblii, szczególnie w świecie niezachodnim w grupach językowych i instytucjach narodowych na świecie, by mogly czerpać korzyści z posługiwwania się językami lokalnymi w różnych środkach przekazu.

Pomnażanie siebie:

Przez to, że będziemy więcej służyć w roli tych, którzy szkolą innych, jako doradcy i konsultanci, a mniej jako ci, którzy bezpośrednio realizują projekty tłumaczeniowe przez inwestowanie w życie innych osób, na podstawie wspólnej wiary oraz relacji, które obejmują mentorowanie umiejętności: liderzy z liderami, konsultanci z konsultantami. przez partnerstwo z innymi jako rodzina, sprzymierzeńcy dla organizacji rządowych, pozarządowych, kościołów, misji, ośrodków szkoleniowych i innych.

Budować strategiczne relacje partnerskie w oparciu o modlitwę, ludzi, stypendia w celu:
Zmobilizowania kościoła na całym świecie do modlitwy o grupy ludzkie bez dostępu do Słowa Bożego i o narody, wśród których one żyją,

Rekrutacji ludzi z kościołów na całym świecie, traktowania ich z troską i godnością, szkolenia ich do służby jako kadra techniczna, kierownicza, powodowana wizją i gotowa do inwestowania w życie personelu lokalnego i narodowego, aby byli w stanie przejąć prowadzenie wszystkich aspektów programów językowych, (dotyczących tłumaczenia i alfabetyzacji; uw.tł),

Budowania relacji partnerskich z kościołami, organizacjami misyjnymi, towarzystwami biblijnymi, fundacjami, rządami, instytucjami naukowymi, uniwersytetami i organizacjami pozarządowymi na rzecz finansowania i realizacji pracy dla pozostałych 2-3,000 języków,

Przeprowadzenia badań lingwistycznych, sociolingwistycznych i antropologicznych właściwych dla działań związanych z tłumaczeniem i alfabetyzacją, opublikowania wyników badań, włącznie z publikacjami dotyczącymi naszego doświadczenia w zakresie tłumaczenia i alfabetyzacji.

Dołożyć wszelkich starań, aby końcowe rezultaty pracy obejmowały:

Przemienione życie ludzi: aby Słowo Boże było używane prze osoby indywidualne oraz wspólnoty chrześcijańskie
Nieprzerywane programy: w miarę jak przekazujemy główne czy drugorzędne role w poszczególnych projektach językowych, przywództwo lokalne czy narodowe będzie kontynuować tłumaczenia i inne działania lingwistyczne na poziomie właściwym dla możliwości środków lokalnych czy narodowych, które mogą być mniejsze od tych, które wiążą się z naszą obecnością,
Społeczności etnolingwistyczne czerpią różne korzyści z możliwości posługiwwania się pisaną formą swego języka,
Udostępnienie wiedzy naukowej o lokalnych językach i kulturach dla dobra społeczności lokalnych, narodowych i międznarodowych, włączając to społeczność akademicką.

Uwaga: Członkowie Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego stoją na stanowisku, że wyznawcy Jezusa Chrystusa z Polski powinni mieć swój wkład w niesieniu ewangelii do grup etnicznych, które nie mają jeszcze do niej dostępu. Będziemy wdzięczni za naszej działaności, oraz wspieranie jej regularną modlitwą czy darami finansowymi. Będziemy szczególnie wdzięczni za zachęcanie osób obdarowanych językowo, do aktywnego zaangażowania się do misji.

tłumaczenie i komentarz Jerzy Marcol