Jezus Chrystus, nasza Skała

Wiele kontrowersji powstało odnośnie tego, kto jest skałą, na której zbudowany jest kościół. Kościół Rzymsko Katolicki naucza, że tą skałą jest Piotr i jego następcy.

Prymat Piotra
Dogmat o prymacie i sukcesji Piotra został zbudowany w oparciu o werset z Mt 16:18. W przekładzie Biblii Tysiąclecia (BT) brzmi on następująco:

Otóż ja tobie powiadam: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.”

W oparciu o tak przetłumaczony tekst można by wnioskować, iż Skałą jest osoba Piotra, na której ma być zbudowany Kościół Jezusa Chrystusa.
Dodane w klamrach słowa [czyli Skała], nie są tłumaczeniem tekstu pierwotnego, ale narzuconą interpretacją.

Gra słów: petros i petra

W tekście występuje gra słów petros i petra:
„ty jesteś Piotr (gr. Petros – znaczy kamień, rzeczownik rodz. męskiego)
a na tej skale (gr. petra – znaczy skała, opoka, rzeczownik rodz. żeńskiego)
zbuduję Kościół swój.
Petros i petra to dwa różne rzeczowniki; Petros nie jest tym samym co petra.
Kościół ma być zbudowany na petra – skale, a nie na Petros – kamieniu.
Kościół katolicki traktuje tutaj słowa petros i petra jako synonimy, co nie ma żadnego uzasadnienia w innych tekstach greckich.

Sposób, w jaki tłumacze katoliccy przetłumaczyli Mat 16:18 narusza zasady poprawności tłumaczenia.
Tłumaczenie to nie jest ani dokładne, ani wierne.
Naruszenie zasad wiąże się z dodaniem w klamrach słów [czyli Skała], co jest niczym innym jak wpisaniem w tekst, a tym samym próbą narzucenia czytelnikowi, katolickich preferencji interpretacyjnych.

W ostateczności, werset ten otrzymuje następujące znaczenie:

„Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tobie oraz twoich następcach zbuduję Kościół mój.”

Skałą w Biblii jest Bóg

W kontekście całej Biblii, Skałą, na której zbudowany ma być kościół jest osoba Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie.

Protestanci za skałę uważają albo Jezusa Chrystusa, albo wyznanie Piotra – ty jesteś Chrystus.

Niektórzy uważają, że chodzi tutaj o Piotra i jego rolę w powstaniu i rozwoju pierwotnego kościoła. Zgodnie jednak uważają, że tekst nie pozwala na budowanie na nim doktryny o sukcesji.

Na poparcie tego, iż przez skałę należy rozumieć Jezusa Chrystusa przytaczanych jest wiele wersetów, gdyż przez całą Biblię niezmienną Skałą jest sam Bóg.

Dla Mojżesza Skałą jest Bóg: ” On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego, Gdyż wszystkie drogi jego są prawe, Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i prawy.” (PwP 32:4).

Podobnie dla proroka Samuela: „Nikt nie jest tak święty, jak Pan, Gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie, Nikt taką skałą jak nasz Bóg.” (1 Sam 2:2, zobacz też: 22:2,3,32,47, 23:3).

Psalmy wielokrotnie określają Boga Skałą: (wg Biblii Warszawskiej)
Ps 18:3 – Pan skałą i twierdzą moją, … Bóg mój opoką moją, na której polegam;
Ps 18:32 – Kto jest skałą prócz Boga naszego?

Podobnie patrzy na Boga prorok Izajasz:
– 26:4 – Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną;
– 44:8 – Nie ma innej opoki, nie znam żadnej …

Podobnie wypowiada się apostoł Paweł, który skałę towarzyszącą Izraelitom w wędrówce przez pustynie utożsamia z Chrystusem:
„ i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała – to był Chrystus” (1 Kor 10:4).

W pewnej dyskusji internetowej jeden z apologetów katolicyzmu zarzucił mi, iż pokazując, że Skałą jest Bóg, próbuję ‘oszołomić czytelnika wielością cytatów biblijnych’. Jednakże prawda jest taka, że materiał dowodowy z Biblii pokazujący Boga jako skałę jest bardzo rozległy, natomiast materiał pokazujący w tej roli Piotra jest bardzo skromny i naciągany. Katolicyzm skupia się właśnie na tym słabym materiale, ignorując wszystkie teksty, które temu przeczą.

Nie ulega wątpliwości, że jedyną skałą według Biblii jest sam Bóg, który objawił się w osobie Jezusa Chrystusa. Ustanawianie innej skały jest zaprzeczeniem tekstom Biblijnym, które traktują Boga jako jedyną i wieczną skałę.

Jerzy Marcol