Aktualności

Przymierze Boga z ludźmi przez Jezusa

Z okazji Świąt przypominających pierwsze przyjście Jezusa

na ziemię,

składamy
wszystkim odwiedzającym naszą stronę, serdecznie życzenia Bożego
błogosławieństwa, oraz opieki, ochrony, prowadzenia i zaopatrzenia na każdy
dzień
Nowego Roku 2008.

Tęcza

. Znak przymierza jakie Bóg zawarł z ludzkością przez Noego, że już więcej nie ześle potopu na ziemię. Jednak ludzkość robi wszystko, aby doprowadzić do ocieplenia klimatu, stopienia lodów Arktyki i zatopić znaczne obszary ziemi.

Czy jest ratunek? Być może przed tą wygenerowaną przez ludzi katastrofą nie będzie ratunku, ale jest inna forma ratunku! …

Łukasz pisze:

” I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a

na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.

Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.

I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.

A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze

. (Łuk 21:25-28)

Mimo że ludzkość systematycznie generuje samozagładę, Słowo Boże kieruje nasze oczy na Jezusa, który przyjdzie, aby dopełnić dzieła odkupienia, aby tych, którzy uwierzyli w Niego, zabrać do swojej obecności i uwolnić od obecności i skutków grzechu.

Apostoł Paweł pisze:

„Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale

wszyscy będziemy przemienieni

w
jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba
zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy
przemienieni.

Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.

A
gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co
śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo
napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!”
(1 Kor 15:51-54)

„A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.

Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.

A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.

Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,

potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi

porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.”

(1 Tesaloniczan 4:13-18)

Ludzkość będzie coraz bardziej bezradna wobec wygenerowanych przez siebie zagrożeń. Jednak ci, którzy należą do Jezusa, nie muszą się czuć zagrożeni, jak ci, którzy nie mają nadziei. Dla nich zbliża się dzień radosnego spotkania z Panem i Zbawicielem.

Życzymy każdemu, aby był wśród tych, którzy z radością oczekują na spotkanie z Panem.