Biblia

Biblia,inaczej Słowo Boże albo Pismo Święte,zostało dane ludzkości przez Boga za pośrednictem około 40 osób,którym Bóg objawił prawdy o sobie, o człowieku, o zbawieniu, o obietnicach dla tych,którzy wybierają posłuszeństwo wobec Boga, jak i ostrzeżenia wobec tych, którzy Boga odrzucają.

Bóg pragnie,

„aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (1 Tym 2:4-5)

Aby ludzie mogli poznać tę prawdę,muszą mieć dostęp do źródła informacji o Bogu, czyli do całej Biblii.

Poznawanie Pisma Świętego może ” obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, [gdyż] całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. (2 Tym 3:15-16).

Bez Biblii Kościół nie mógły istnieć. Zadaniem Kościoła jest zanieść dobrą nowinę o Jezusie do wszystkich narodów i uczyć je przestrzegać wszystkiego, co nauczał Jezus. Aby to zadanie wykonać, trzeba każdemu człowiekowi umożliwić dostęp do Biblii w języku serca. BSM istnieje między innymi po to, aby realizować zadanie, które Pan Jezus dał kościołowi:

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czy ńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. (Mat 28:18-20)