Powstanie BSM

Okoliczności powstania BSM

Tutaj podzielę się osobistym świadectwem. Wiosną 1990 roku po raz pierwszy miałem przywilej być członkiem delegacji Ruchu Ewangelizacyjno Misyjnego Kościoła Ewangelicko Augsburskiego na Śląsku Cieszyńskim na Konferencję Ewangelistów, która odbyła się w Woltersdorf koło Berlina, jeszcze w NRD. Była to ostatnia tego typu konferencja przez zjednoczeniem Niemiec. Spotkałem tam dyrektora niemieckiego oddziału Misji im. Wycliffe’a. Od momentu nawrócenia się w roku 1980 zawsze marzyłem o tym, aby zostać misjonarzem i pomyślałem, że oto nadarzyła się okazja, aby coś w tym kierunku zrobić. Zaprosiłem go do Polski na serię spotkań w różnych kościołach. Często po prezentacji podchodzili do nas młodzi ludzie i pytali, „ co mam zrobić, aby zostać misjonarzem,” albo, „ czy jest w Polsce jakaś organizacja, która pomaga w wyjeździe na misję?” Spotykaliśmy też starszych ludzi, którzy mówili, że modlili się już od wielu lat, aby Polacy mogli wyjeżdżać na misję.

Powoli Pan Bóg otwierał moje oczy na potrzebę założenia w Polsce organizacji misyjnej. Nie tylko mnie. We Wrocławiu, przy Biblijnym Seminarium Teologicznym była grupa ludzi, która chciała rozpocząć działania misyjne w byłym Związku Radzieckim. Praca taka była już nieformalnie rozpoczęta i trzeba było nadać jej charakter organizacyjny.

Spotkanie Założycielskie

Zjednoczyliśmy siły i w czerwcu 1995 roku odbyło się spotkanie założycielskie BSM.
Na siedzibę wybrano miasto Ustroń.
Rejestracji dokonano w Sądzie w Bielsku Białej.
W październiku mogliśmy oficjalnie rozpocząć działalność.

Działalność BSM przyjęła dwa kierunki:

  1. Współpraca z misją im. Wycliffe’a – tłumaczenie Biblii, alfabetyzacja i organizacja edukacji;
  2. Misja na Wschód – praca ewangelizacyjna w byłym ZSRR.

Przyjęcie Statutu

Oczywiście, aby zarejestrować Stowarzyszenie trzeba było przygotować Statut, określić cele i sposób ich realizacji oraz zasady członkostwa. Przytoczę tutaj dwa artykuły:

Art.1. Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją społeczną o charakterze świeckim, działającą zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej porządkiem prawnym, zrzeszającą wyznawców nauki Jezusa Chrystusa, którzy chcą realizować cele Stowarzyszenia przedstawione w Art. 7.

Art.7 Celem Stowarzyszenia jest zaangażowanie polskich chrześcijan do różnych form pracy misyjnej:

  1. Tłumaczenie Pisma Świętego oraz literatury chrześcijańskiej na języki grup etnicznych w różnych krajach świata,
  2. Praca alfabetyzacyjna nad językami, które nie mają jeszcze formy pisanej,
  3. Praca ewangelizacyjna w kraju i poza granicami kraju,
  4. Pomoc w rozwoju wspólnotom chrześcijańskim w różnych krajach świata
  5. Zakładanie nowych wspólnot chrześcijańskich w różnych krajach świata

Więcej: Statut BSM

Wybór Zarządu

Kiedy nasz Statut został zatwierdzony przez Sąd w Bielsku Białej, zorganizowaliśmy ponowne spotkanie członków założycieli BSM podczas którego dokonano wyboru pierwszego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Skład Zarządu jest wybierany na kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków, które mają miejsce co cztery lata.

JM