W co wierzymy

ZASADY DOKTRYNALNE BIBLIJNEGO STOWARZYSZENIA MISYJNEGO
(Zgodnie z Aneksem nr 1 do Statutu Stowarzyszenia)

1. Wierzymy, że cała Biblia, czyli sześćdziesiąt sześć ksiąg Pisma Świętego, jest Słowem Bożym, nieomylnym w oryginalnej wersji, objawionym przez Boga i jednakowo natchnionym przez Boga we wszystkich częściach. Stanowi ono najwyższy, absolutny i ostateczny autorytet w sprawach wiary i życia moralnego człowieka. (2 Tym 3:16, Rz 15:4, 2 P 1:21).

2. Wierzymy w osobowego Boga, Stworzyciela świata duchowego i fizycznego, doskonałego w swoich atrybutach, wiecznego, bez początku i bez końca, istniejącego w trzech osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. (Rdz 1:1, Mt 28:19, 2 Kor 13:3).

3. Wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga i na podobieństwo Boże (Rdz 1:26-27). Wyznajemy, że wraz z upadkiem Adama, cała ludzkość upadła w grzech, przez co została oddzielona od Bożego oblicza i jako taka jest zgubiona. (Rz 3;23, 6:23, Iz 59:1,2).

4. Wierzymy, że Chrystus przyszedł w ciele, grzechu nie popełnił, (2 Kor 5:21) umarł na krzyżu za grzech człowieka, został złożony do grobu, zmartwychwstał w uwielbionym ciele i wstąpił na niebiosa, gdzie usiadł po prawicy Boga Ojca. Ponieważ żyje zawsze, dlatego jest jedynym Arcykapłanem i jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. (J 14:6, Hbr 4:14, 7:24,25, 1 Tym 2:5).

5. Wierzymy, że człowiek zostaje zbawiony nie przez własne zasługi, lecz tylko z łaski Bożej na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa i dzieła dokonanego przez Niego na krzyżu. (Ef 2:8-10, Dz 4:12, Rz 10:9). Wyznajemy, że rezultatem zbawczej wiary jest uświęcone życie, społeczność z Bogiem przez Słowo Boże i modlitwę, oraz dążenie do społeczności z innymi wierzącymi. (Hbr 10:25, 1 J 3:14, 5:1).

6. Wyznajemy, że Kościół Chrystusowy to wszyscy prawdziwie wierzący w Jezusa Chrystusa, to jest ci, dla których Jezus jest Osobistym Zbawicielem i Panem. (2 Tym 2:19, 1 J 5:10-13). Wyznajemy, że Fundamentem, Głową i Kamieniem Węgielnym Kościoła jest sam Jezus Chrystus. (1 Kor 3:11, Ef 1:22, 2:20, Kol 1:18).

7. Wierzymy, że Bóg chce, aby ewangelia była głoszona wszystkim ludziom (1 Tym 2:4, 2 P 3:9), dlatego też praca ewangelizacyjno-misyjna, czyli niesienie poselstwa o Chrystusie do wszystkich ludów na świecie oraz wzywanie ludzi do pojednania się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, nie jest wymysłem ludzkim, lecz realizacją nakazu Jezusa Chrystusa dla Kościoła (Mt 28:19-20, Dz 17:30, 2 Kor 5:20).

Założenia dodatkowe

8. Uważamy, że prawem każdego człowieka jest dostęp do Słowa Bożego w swoim języku ojczystym.

9. Oczekujemy, aby członkowie BSM zgadzali się z powyższymi zasadami doktrynalnymi i nie prowadzili sporów odnośnie innych zasad nie wymienionych powyżej.

10. Uważamy, że powyższe zasady doktrynalne stanowią podstawę do współpracy chrześcijan z różnych denominacji w ramach Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego. Odejście od którejkolwiek z powyższych zasad oznacza rezygnację z członkostwa w BSM.