Zarząd BSM

Zarząd BSM jest wybierany przez Walne Zebrania członków Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego.
Zgodnie ze Statutem BSM, raz na 4 lata odbywa się Walne Zebranie członków, które stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.

Podczas Walnego Zebrania w dniu 7 października 2023 roku udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi i wybrano nowy, w skład którego weszli:

Zgodnie z przepisami, skład Zarządu jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej. KRS Nr 0000113035, z dnia 30 maja 2005.