Zarząd BSM

Zarząd BSM jest wybierany przez Walne Zgromadzenie członków Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego
Zgodnie ze Statutem BSM, raz na 4 lata odbywa się Walne Zgromadzenie członków, które stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 10 października 2015 udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi i wybrano nowy, w skład którego weszli:

Zgodnie z przepisami, skład Zarządu jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej. KRS Nr 0000113035, z dnia 30 maj 2005.