Statut BSM

Zgodnie z przepisami, BSM jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej. KRS Nr 0000113035, z dnia 30 maj 2005.

Czym jest BSM?

Fragmenty Statutu

Postanowienia Ogólne

Art.1

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją społeczną o charakterze świeckim, działającą zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej porządkiem prawnym, zrzeszającą wyznawców nauki Jezusa Chrystusa, którzy chcą realizować cele Stowarzyszenia przedstawione w Art. 7.

Art.2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Ustroń.

Art.3

Stowarzyszenie może powoływać oddziały na zasadach określonych w niniejszym statucie.

Art.4

Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Art.5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy członków oraz na pracy pracowników etatowych.

Art.6

Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami z kraju i z zagranicy.

Cele Stowarzyszenia i środki działania

Art.7

Celem Stowarzyszenia jest zaangażowanie polskich chrześcijan do różnych form pracy misyjnej:

Art. 8.

Cele określone w Art.7 Stowarzyszenie realizuje przez: