Wykonało się! Radujcie się!

W sobotę 22 marca mieliśmy już piątą sesję tłumaczeniową. Tym razem spotkaliśmy się w Bystrzycy Kłodzkiej, dokąd przyjechała też grupa Romów z Szaflar. Pracowaliśmy nad 28 rozdziałem ewangelii Mateusza, który mówi o wydarzeniach związanych ze zmartwychwstaniem Jezusa. Kiedy doszliśmy do 9 wersetu, pojawił się problem, jak przetłumaczyć słowa, którymi Pan Jezus przywitał kobiety odchodzące od pustego grobu. W Biblii Warszawskiej brzmi to tak: „A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione!” Aby poszukać innych słów, którymi można by było wyrazić to pozdrowienie, popatrzyliśmy do greckiego oryginału. Ku naszemu zaskoczeniu, było tam słowo „chairete”, które znaczy ‘radujcie się’

W tej samej formie pojawia się ono w Mat 5:12, Łuk 10:20, Flp 2:18, 3:1, 4:4, 1 Tes 5:16, 1 P 4:13, gdzie za każdym razem zostało przetłumaczone jako ‘radujcie się’.

Mat 5:(11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! (12) Radujcie i weselcie się,albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

2Tym 3:(12) Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą.

Łukasz 10:(20) Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane.

Flp 2:(18) z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną.

Flp 3:(1) Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem.

Flp 4:(4) Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.

1 Tes 5:(16)Zawsze się radujcie.

1 Piotra 4:(13) ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili.

Nie wiemy czym kierowali się tłumacze BW, że przypadku Mat 28:9 oddali je jako ‘Bądźcie pozdrowione.’ Idąc zatem za greckim oryginałem zachęciliśmy Romów, aby oddali to słowami, które znaczą ‘radujcie się,’ gdyż taki bowiem był sens pierwszego słowa, które wypowiedział Pan Jezus po zmartwychwstaniu. Przypomniał nam się inny tekst z Nowego Testamentu, który mówi o radości, a który dotyczył narodzin Jezusa, kiedy to anioł oznajmił pasterzom: „… Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.” (Łuk 2:10-11). Jeszcze w drodze powrotnej do domu, Wiesiek Łyżbicki, który bierze udział w przekładzie, sprawdzał w greckim tekście jakimi słowami anioł przywitał Marię, kiedy oznajmił jej, że porodzi Zbawiciela świata. Polskie przekłady mówią „Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona’ (Łuk 1:28). W tekście greckim jest jednak słowo ‘chairo’, zatem należałoby to przywitanie przetłumaczyć ‘Raduj się, łaską obdarzona’.

Tak więc słowa o radości były wypowiadane w chwili, gdy anioł zapowiadał Marii, że urodzi Jezusa, gdy oznajmił o jego narodzinach pasterzom i są pierwszymi, jakie wypowiedział Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu.

Oczekiwanie na radość towarzyszyło jego służbie, o czym świadczą słowa z Hebr 12:2, które mówią, że ‘aby doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.’ (Polskie przekłady zmieniają sens tego wersetu i deformują teologię cierpienia i radości, zastępując słowo ‘aby’ słowem ‘zamiast’). Co było radością Jezusa, która dawała mu motywację do pójścia na krzyż? Jego radością był fakt, że przez cierpienie krzyża dokona dzieła odkupienia, aby ci, którzy uwierzą w imię jego, mogli dostąpić zbawienia i stać się Jego Kościołem. Idąc na krzyż Jezus widział radość, która czekała go poza krzyżem.

2 Kor 4: (17) Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały,

Ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane z krzyża brzmiały„Wykonało się” (Jan 19:30). Co się wykonało? Dzieło naszego zbawienia! Dlatego Jezus mógł przywitać pierwsze osoby, którym się objawił po zmartwychwstaniu, słowami ‘Radujcie się.’

Radujmy się zatem z faktu, że Jezus żyje i że przez niego możemy dostąpić zbawienia i otrzymać życie wieczne, i że ‘na zawsze będziemy z Panem’ (1 Tes 4:17). Radujcie się!